Privacy, Voorwaarden en Gedragscodes

Privacy

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

Hieronder leggen wij u graag uit wanneer en waarom wij om uw persoonsgegevens vragen. Deze afspraken gelden voor al onze klanten. En voor alle bezoekers van onze website. 

Wijziging van het privacy statement

Wij kunnen het privacy statement op ieder moment wijzigen. U kunt ons privacy statement altijd op deze website bekijken.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u telefonisch, via onze website of andere verkoopkanalen een overeenkomst voor de levering van elektriciteit, gas, warmte of een ander product/dienst met ons afsluit dan leggen wij een aantal persoonsgegevens van u vast.

Deze persoonsgegevens kunnen wij vastleggen

Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, productvoorkeuren en verbruiksgegevens van gas, warmte, elektriciteit of andere producten/diensten. Daarnaast kan het gaan om:

 • Inloggegevens die u geeft wanneer u zich aanmeldt bij de eigen omgeving van Mijn Nuon of bij bepaalde Nuon-websites
 • Surf- en klikgegevens als u onze websites bezoekt
Hiervoor kunnen wij uw gegevens gebruiken

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

 • Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst zoals het leveren van elektriciteit, gas of warmte, het sturen van een factuur of om uw vraag over een product of dienst in behandeling te nemen.
 • Risicobeheer; Nuon voert onder meer een analyse uit op het risico van niet nakoming van de betalingsverplichtingen
 • Analyse om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Marketingdoeleinden: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, magazines, aanbiedingen of andere marketingberichten te sturen. We kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail, apps, sociale media en uw persoonlijke onlineaccounts, zoals Mijn Nuon. We kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Samenwerking met derde partijen

Voor een goede dienstverlening aan onze klanten maken wij gebruik van derde partijen binnen en buiten Europa. Een derde partij verwerkt onze klantgegevens alleen als dit ten goede komt van de dienstverlening. Wij maken dan altijd vooraf duidelijke afspraken met hen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven. Wij verkopen nooit klantgegevens aan derde partijen die deze voor eigen doeleinden gebruiken.

Hoe kunt u zien wat wij met uw gegevens doen?

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier is precies omschreven

 • Welke persoonsgegevens Nuon verwerkt
 • Van wie de persoonsgegevens worden verwerkt
 • Waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken

U kunt dit zelf nakijken op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Kijk bij 'Meldingenregister' en zoek op 'N.V. Nuon Sales Nederland'.

U heeft recht op inzage

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. En waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Zet in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info:  Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

Daarnaast heeft u het recht op uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist, onvolledig of niet overeenkomstig de wet worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, stuurt u ons dan ook een brief.

Ons postadres vindt u op de contactpagina. Wij kunnen u hiervoor maximaal € 5,- administratiekosten in rekening brengen. U krijgt binnen vier weken antwoord.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Wanneer wij iets met uw persoonsgegevens doen houden wij ons aan de wetten en regels die hiervoor bestaan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Nuon-organisatie.

Wij mogen het Privacy Waarborg van de DDMA, de brancheorganisatie voor marketing, voeren. Aan de hand van de Privacy Check beoordeelt de DDMA Privacy Autoriteit of de privacywetgeving is geborgd in de bedrijfsprocessen en of de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd. Met het Privacy Waarborg laten wij zien dat wij zorgvuldig en transparant omgaan met persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten bij marketingacties.

Wat moet u zelf doen om uw gegevens veilig te bewaren?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen. Zo voorkomt u dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Kunt u een account voor een ander aanmaken?

U mag geen account aanmaken op de naam van een andere persoon of bedrijf. Behalve als u van deze persoon of het bedrijf schriftelijke toestemming heeft.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens:

 • Niet langer dan wettelijk toegestaan
 • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen
Wat kunt u doen als u geen aanbiedingen van ons wilt krijgen?

Wij  houden u graag op de hoogte houden van onze activiteiten, aanbiedingen, producten en diensten. Als u geen commerciële aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van het Recht van verzet. Dit kan als volgt:

 • Via onze webpagina: Recht van verzet
 • Of bel onze klantenservice, 0900 0808. We zijn bereikbaar van 8.00-18.00 uur
 • Of stuur een brief naar: Postbus 40021, 6803 HA Arnhem

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: N.V. Nuon Sales Nederland, Postbus 41920, 1009 DC, Amsterdam.

Gedragscode energieleveranciers

Nuon hanteert de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument. De gedragsregels gaan over:

 • Werving
 • Onderhouden van klantcontacten
 • Aangaan leveringsovereenkomsten
 • Voortzetten leveringsovereenkomsten
 • Beëindigen leveringsovereenkomsten

Download gedragscode

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van onze website/internetdiensten (bijvoorbeeld Mijn Nuon) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Nuon te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacystatement van toepassing.

Informatie
De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij (N.V. Nuon Sales Nederland en haar dochtermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Responsible disclosure
We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.  

Wij hechten grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dit geldt voor zowel onze activiteiten als energieonderneming als onze rol in de samenleving. Uw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet aanbevelingen voor verantwoord melden en afhandelen van beveiligingslekken. Nuon volgt deze aanbevelingen en houdt de bijbehorende responsible disclosure regels aan.

Bekijk de responsible disclosure regels

Meld een beveiligingslek

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Nuon, moeten datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het Cbp: College bescherming persoonsgegevens)

Meer informatie over het melden van data lekken

Read more about databreach notification