Krijg ik een vergoeding als er een storing is in de warmtelevering?

Krijg ik een vergoeding als er een storing is in de warmtelevering?

Wij vinden het belangrijk dat u ongestoord van warmte en warm water gebruik kunt maken. Toch kan er een keer iets mis gaan. Heel vervelend als dat gebeurt, en helemaal als het lang duurt. Daarom is het goed dat in de Warmtewet staat dat u automatisch recht heeft op een vergoeding bij ernstige storingen in het warmtenetwerk van Nuon Warmte die langer dan 4 uur duren.

Compensatie voor warmteverbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW in geval van ernstige storingen

Nuon Warmte stelt alles in het werk om haar verbruikers te voorzien van een ongestoorde warmtelevering. Toch kan het gebeuren dat de warmtelevering wordt onderbroken. In de Warmtewet is geregeld dat u recht hebt op een financiële compensatie als de levering wordt onderbroken vanwege een ernstige storing in het warmtenet die langer dan 4 uur duurt. Het gaat dan om een storing die ertoe leidt dat u geen of onvoldoende warmte geleverd krijgt. Voor het ongemak dat hierdoor kan ontstaan ontvangt u een compensatie.

De compensatieregeling

Wanneer u ongemak ondervindt als gevolg van een ernstige storing in het warmtenetwerk van Nuon Warmte ontvangt u van Nuon Warmte, per leveringsonderbreking die langer dan 4 uur heeft geduurd, een compensatie ter hoogte van het hieronder genoemde bedrag:

Per verbruiker met een aansluiting van maximaal 100 kW bedraagt de financiële compensatie € 35,-- bij een warmteonderbreking van 4 tot 8 uur. Dit bedrag wordt vermeerderd met € 20,-voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur die de onderbreking voortduurt.

U ontvangt bericht van Nuon Warmte als u in aanmerking komt voor compensatie. Wij streven ernaar het bedrag binnen twee weken na dit bericht aan u uit te keren. In de Warmtewet is bepaald dat de compensatie binnen zes maanden na de onderbreking moet worden uitbetaald. Aansluitingen boven 100 kW vallen niet onder de Warmtewet en komen daardoor niet in aanmerking voor een compensatievergoeding.

Er wordt geen compensatie uitgekeerd bij:

a. onderhoudswerkzaamheden met een geplande onderbreking van de warmtelevering die tenminste drie dagen van tevoren aan de verbruiker is gemeld;

b. storingen in de binneninstallatie (waaronder de warmte-afleverset, de meter en warmtewisselaar);

c. geen of onvoldoende warmtelevering door een warmteproducent of opwekeenheid die aan het Warmtenet levert, waardoor Nuon Warmte niet in staat is om te leveren;

d. onderbreking van de levering van elektriciteit aan aansluitingen van Nuon Warmte waardoor Nuon Warmte niet in staat is om te leveren; 

e. overmacht, waaronder natuurrampen, sabotage of terrorisme.

Is uw vraag niet beantwoord?