Datalek doorgeven

Sinds 1-1-2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de meldplicht datalekken voor. Vanwege deze wet, verplicht Nuon u een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij uw bedrijf binnen 24 uur te melden via dit formulier. Wanneer u vragen heeft over dit formulier, stuur dan een e-mail naar data.protection.netherlands@nuon.com

Datalek melden

Gegevens bedrijf

Naam van het bedrijf waar een datalek is geconstateerd.
uu.mm

Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk?

Geef een minimaal en maximaal aantal aan.

Typen persoonsgegevens zijn: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens l Telefoonnummers l E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie l Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer) l Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer) l Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer l Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen l Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd l Bijzondere gegevens (zoals medische gegevens etc.) l Overige gegevens, namelijk (vul aan):

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij de inbreuk

Waren de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier beveiligd?

Als de gegevens waren beveiligd,  geef dan aan hoe dit is gebeurd.

Heeft de inbreuk (ook) betrekking op personen in andere EU-landen naast Nederland?

Welke technische en/of organisatorische maatregelen heeft uw bedrijf getroffen? 

Beschrijf welke maatregelen uw bedrijf heeft getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen.

Contactpersoon

Wij nemen contact met u op wanneer wij meer informatie nodig hebben.

Wij sturen een bevestiging naar uw e-mailadres.