Overlast project Noorderwarmte

Welke overlast kan men verwachten bij de aanleg?

We leggen het tracé zoveel mogelijk in openbaar terrein aan, dus in wegbermen en wegen. Op sommige plaatsen ligt het tracé dicht langs of in bebouwd gebied. Daar is overlast te verwachten door tijdelijke gewijzigde verkeerssituaties. Alle tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt Nuon aan bij de gemeente, om de bereikbaarheid te allen tijde te garanderen. Bij bepaalde werkzaamheden kunt u hinder door geluid van boringen, kranen en vrachtwagens ervaren. Omwonenden, bedrijven en instellingen worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en de te verwachten overlast.