Toelichting tuinderverklaring

Toelichting op de verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden

Geldig voor onbepaalde tijd

Wanneer u deze verklaring invult is deze voor onbepaalde tijd geldig. Gaat uw situatie wijzigen? Geeft u dit dan 2 maanden voorafgaand aan de wijziging aan ons en aan uw netbeheerder door. Anders zijn wij genoodzaakt de onterecht ontvangen korting met u te verrekenen en/of de boete die de Belastingdienst aan ons oplegt aan u door te berekenen.

Algemeen

Aan tuinders kan voor de levering van aardgas het lage btw-tarief in rekening worden gebracht. Dit lage btw-tarief bedraagt momenteel 6%. Ook kunnen tuinders, die aardgas gebruiken voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, in aanmerking komen voor het (verlaagde) tarief van de energiebelasting (EB) voor de glastuinbouw. Als tuinbouwproducten worden aangemerkt: groenten, fruit en sierteeltproducten.

Van deze verklaring kan eveneens gebruik worden gemaakt door tuinders die, door middel van een ondergronds leidingennet, geleverde warmte aanwenden voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Dit kan bijvoorbeeld stadsverwarming zijn.

Voorwaarden voor verlaagd EB tarief voor de glastuinbouw

U komt in aanmerking voor het verlaagd EB tarief als u het aardgas of de warmte gebruikt om het groeiproces te bevorderen van tuinbouwproducten: groenten, fruit of sierteeltgewassen.
Onder ‘verwarming om het groeiproces te bevorderen’ wordt verstaan:

 • het verwarmen van kassen en warenhuizen waarin tuinbouwproducten worden gekweekt, alsmede champignoncellen;
 • het verwarmen van bloembollenschuren voor bloemknopbevordering en kwaliteitsbehandeling; 
 • het behandelen van bloembollen door verwarming van grond door middel van een buizennet; 
 • het forceren van rabarber, witlof en asperges; 
 • het drogen van tuinbouwzaden; 
 • het verwarmen van ruimten t.b.v. het prepareren van plantuitjes; 
 • het door verbranding opwekken van kooldioxide; 
 • het ontsmetten van tuinbouwgrond door grondstomen; 
 • het stomen (kiemvrij maken) van mest voor de champignonkwekerij; 
 • het bestrijden van nachtvorst in boomgaarden door middel van kachels; 
 • het prepareren van aardbeienplanten.

Uitzondering

Gas en warmte die niet voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine, kantoorruimte, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten valt niet onder het lage btw-tarief of het EB-tarief glastuinbouw. Het percentage dat onder deze activiteiten valt dient u aan te geven in de verklaring bij 1c.

Privé-gebruik

Het forfait van 5.000 m3 voor privé-gebruik is vastgelegd door het Ministerie van Financiën. Indien achter de aansluiting één of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasmeter heeft voor privé-gebruik, dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3 voor privé-gebruik worden aangemerkt en dus worden afgerekend tegen het reguliere btw- en EB tarief.

Hulp bij het invullen van uw verklaring

1a Aansluitgegevens 
Hier staat de aansluiting waarop de verklaring van toepassing is. Indien u meerdere aansluitingen heeft waarop het verlaagd EB tarief van toepassing is, dient u voor iedere aansluiting een afzonderlijke verklaring in te leveren bij uw energieleverancier.

1b Afzonderlijke aansluiting voor uw woonhuis 
Indien zich op het aansluitadres geen woonhuizen bevinden of indien u een afzonderlijke aansluiting heeft voor uw woonhuis dient u de eerste optie aan te kruisen. U kunt een afzonderlijke aansluiting herkennen als er een aparte gasmeter aanwezig is.
Indien u géén afzonderlijke aansluiting heeft voor uw woonhuis, dient u optie 2 aan te kruisen en dient u aan te geven hoeveel woonhuizen er op de aansluiting zitten die is aangegeven onder de kop ‘fysieke locatie aansluiting’ bovenaan uw tuinderverklaring.

1c Percentage verwarming voor bevorderen van het groeiproces 
Bij vraag 1c van de verklaring vult u in welk deel in percentages van het gasverbruik op de desbetreffende aansluiting, na aftrek van het forfaitair bepaalde privé-gebruik (per aangesloten woonhuis 5.000 m3 aftrekken) u voor de verwarming van het groeiproces van tuinbouwproducten gebruikt en hoeveel procent u voor andere zaken gebruikt. Bij elkaar opgeteld moet dit op 100% uitkomen.

2 Verlaagd btw-tarief 
Aan tuinders kan voor de levering van aardgas het lage btw-tarief in rekening worden gebracht. Dit lage btw-tarief bedraagt momenteel 6%. Indien u in aanmerking wil komen voor het verlaagd btw-tarief moet u dat hier aangeven.

Inleveren van de verklaring

U vult per (gas)aansluiting één verklaring in. De Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 schrijft voor dat u de ingevulde en ondertekende verklaring zendt naar het energiebedrijf waarvan u het gas of warmte afneemt.
Bent u klant van NV Nuon Sales Nederland, dan kunt u de verklaring sturen naar faxnummer 088 098 3086.

De verklaring is voor u een document van groot financieel belang. Het is aan te raden twee kopieën te maken van de door u ingevulde verklaring - één voor uw eigen administratie en één voor eventueel andere doeleinden. Het originele exemplaar verzendt u per fax aan Nuon.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze specifieke verklaring dan kunt u terecht bij het LNV-Loket, telefoon 0800 - 22 333 22 of via www.hetlnvloket.nl