Investeringsoverzicht

We investeren al sinds jaar en dag in duurzame energieprojecten. Zo dragen wij bij aan het verduurzamen van stroom in Nederland.

In 2014 hebben we in verschillende duurzame projecten geïnvesteerd. Hieronder vindt u de specificatie van de investeringen (*) die Nuon in deze duurzame energieprojecten heeft gedaan.
Investeringen in 2014 in wind en water EUR (x € 1.000,-) Nederland                 Groot Brittannië
Wind: Nieuwe parken/ontwikkeling in Nederland 1.273 1.273  
Wind: bestaande parken in Nederland 1.030 1.030  
Water: bestaande capaciteit in Nederland 53 53  
Wind: Nieuwe parken/ontwikkeling Groot Brittannië 70.829   70.829
Wind: bestaande parken Groot Brittannië 0
0
Totaal: 73.185 2.356 70.829         

In totaal heeft Nuon in 2014 € 73,2 miljoen geïnvesteerd in duurzame energie. In het jaarverslag 2014 is dit bedrag afgerond tot € 73 miljoen. Bekijk de controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de investeringen in Nederland in deze tabel. We verwijzen naar het assurance-rapport in het jaarverslag 2014 voor het oordeel van de onafhankelijke accountant bij de totale investeringen in duurzame energieprojecten.

 

 

windmolen Nuon

Investeringen in wind

De ontwikkeling van windenergie kent verschillende fasen, waardoor de investeringen over de jaren heen uiteenlopen. In 2013 hebben we het Prinses Alexia Windpark bij Zeewolde geopend wat dat jaar een investering van € 55,5 miljoen euro met zich meebracht, van de € 150 miljoen in totaal. In 2014 is er niet geïnvesteerd in de bouw van nieuwe windparken, maar wel in onderhoud van bestaande windparken en is er gewerkt aan de voorbereiding van nieuw te bouwen windparken, zoals de windparken Wieringermeer en Slufterdam. De investeringsbeslissingen voor deze windparken worden in 2016 verwacht.

Wind als bron van duurzame energie.

Jaarverslag 2014

Elke productie van energie heeft invloed op de omgeving en het milieu. In het jaarverslag 2014 rapporteren we over de prestaties op het gebied van een zo duurzaam mogelijke energieproductie.

Bekijk het jaarverslag 2014

(*) Definitie Investeringen in duurzame capaciteit in 2014
Investeringen in duurzame capaciteit in 2014 zijn alle uitgaven die direct zijn toe te rekenen aan de aanschaf van activa (elektriciteit opwekkende bedrijfsmiddelen) in 2014 die door middel van wind of water elektriciteit opwekken. De kostprijs van activa die intern zijn geproduceerd, bevatten de directe kosten van materialen, arbeid en andere directe productiekosten die aan de productie van het actief zijn toe te wijzen, respectievelijk de kosten die benodigd zijn om het actief in operationele staat te brengen. De kosten die worden gemaakt voor de vervaardiging of aanschaf van een actief respectievelijk na het moment van ingebruikname worden slechts als investering aangemerkt indien aannemelijk is dat deze kosten toekomstige economische voordelen zullen genereren. Deze definitie sluit aan met de definitie van investeringen in de jaarrekening van N.V. Nuon Energy.